Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2019

Admirabile signum

Obraz
Apoštolský list Admirabile signum Svätého Otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí  1. Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácny pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo osebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium vystupujúce zo strán Svätého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním.  Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ju na pracovisku, v školách, nemocniciach, väzeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvore

Vstup do počiatočnej formácie v OFS

Obraz
Na sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov sa naše dve sestry Ivetka a Janka po počiatočnom období iniciácie, počas ktorého postupne spoznávali naše bratstvo a overovali si svoje povolanie, rozhodli požiadať o vstup do Františkánskeho svetského rádu.  Obrad prijatia do rádu sa uskutočnil v piatok 29.11. 2019 v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie za účasti nášho duchovného asistenta J. Maceja OFMCap a členov miestneho bratstva. Naše sestry si zvolili aj svoje patrónky: Iveta-Ružena z Viterbo a Janka-Klára z Assisi.  Obradom sa začalo obdobie ich počiatočnej formácie, ktorého cieľom je dozrievanie ich povolania a skúsenosť evanjeliového života vo Františkánskom svetskom ráde. Po obrade sme túto milú udalosť oslávili na spoločnom agapé a aj týmto spôsobom vyjadrili radosť nad ich rozhodnutím. Na príhovor všetkých svätých troch františkánskych rádov, nech Pán požehnáva aj ich ďalšie kroky v OFS. 

Duchovná obnova na Kremnických Baniach

Obraz
Druhý októbrový víkend 11. - 13.10. 2019 sa niesol v znamení priateľstva. Niektorí členovia nášho bratstva sa vydali spoločne na duchovnú obnovu do kláštora kapucínov na Kremnických Baniach.  Témou obnovy, ktorou nás sprevádzal náš duchovný asistent br. Ján Macej OFMCap, bolo priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry. Aby sme neostali len pri teórii, navštívili sme aj sestry klarisky-kapucínky v Kopernici a urobili sme si výlet na kalváriu v Kremnici. Veľká vďaka patrí bratom kapucínom, krorí nám po tieto dni poskytli strechu nad hlavou a tiež za ich pohostinnosť. Nech nás dobrý Boh učí budovať autentické bratsko-sesterské vzťahy podľa vzoru sv. Františka a sv. Kláry.  Viac z duchovnej obnovy si môžete pozrieť vo videu: 

Kráľovná Františkánskej rodiny

Obraz
„Panna Mária, pokorná služobnica Pána, ochotne poslúchla každé jeho slovo a výzvu.  František ju zahrnul neopísateľnou láskou a vyhlásil ju za Ochrankyňu a Orodovnicu svojej  rodiny“. (Regula OFS, č. 9). V dňoch 27.-29. septembra 2019 sme v našom bratstve privítali vzácnu návštevu. Prišla k nám putovná ikona Kráľovnej Františkánskej rodiny, ktorá bola napísaná v roku 2018 v Litve pri príležitosti konania III. európskeho kongresu Františkánskeho svetského rádu (OFS) a Františkánskej mládeže (GiFra). Poslaním púte Ikony je navštíviť všetky miestne bratstvá OFS a GiFra a propagovať oddanosť františkánskej charizme v Európe. Ikona navštívila už niekoľko krajín - Litvu, Lotyšsko, Ukrajinu, Švajčiarsko a momentálne putuje po Slovensku.   Spolu s Božou Matkou k nám zavítali aj traja hlavní svätci Františkánskej rodiny - sv. Františk, sv. Klára a sv. Alžbeta, ktorých relikvie sú vložené do ikony.  Duchovný program spojený s privítaním ikony začal v piatok 27.9. 2019 slávnostnou sv

Národná volebná kapitula

Obraz
V dňoch 30. augusta až 1. septembra 2019 sa uskutočnila v Melčiciach Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu na Slovensku.  Sláveniu kapituly predchádzala dôkladná modlitbová príprava a návrh kandidátov na nasledujúce trojročné obdobie. Volebnej kapitule predsedala sestra Andrea Karlovič, členka predsedníctva Medzinárodnej rady OFS. Generálneho duchovného asistenta na kapitule zastupoval P. Jaroslav Cár OFMConv. Prítomní boli aj národní duchovní asistenti P. Robert Chabada OFM, P. Jozef Konc OFMCap. a regionálny duchovný asistent Západoslovenského regiónu P. Bruno Včela OFM. Hosťom kapituly bol František Reichel, minister SFŘ Českej republiky. Na kapitule bolo prítomných 30 z 34. pozvaných  bratov a sestier OFS s volebným právom. Predsedajúca kapituly viedla voľby v súlade s Generálnymi konštitúciami s Štatútom OFS. Po overení prítomných účastníkov s volebným právom predstavila kandidátov na členov národnej rady. Počas nasledujúceho obdobia bude

...ako pútnici a cudzinci na ceste do Otcovho domu...

Obraz
Preto v duchu blahoslavenstiev a ako pútnici a cudzinci na ceste do Otcovho domu nech sa usilujú, aby očistili svoje   srdcia od každej náklonnosti a túžby po majetkoch a moci.  (Reg 2,11) S pútnickymi certifikátmi pred Bazilikou sv. Františka v Assisi Putovanie je veľmi nákazlivé. Ak ho raz človek zakúsi, volanie diaľav začína byť akosi čoraz intenzívnejšie. Opustiť aspoň na chvíľu všetko, čo je tak dôverne známe a vydať sa v ústrety neznámemu... Sám sv. František chcel byť na tomto svete len cudzincom a pútnikom. Po roku sa v nás opäť objavila túžba nasledovať jeho šľapaje, a to doslovne. Chodiť tade, kade chodil on, navštíviť miesta, ktoré navštívil on. Toto ponúka  via di Francesco . Po skúsenosti putovania Rietskym údolím sme sa tento rok rozhodli pre etapu z mestečka Arrone do cieľovej stanice Assisi. Týždeň od 13. - 20. júla bol pre štyroch svetských františkánov nielen cestovateľským zážitkom, ale aj pozvaním na duchovnú púť do vlastného vnútra. Najskôr sme

Mariánska púť Prahou 2019

Obraz
Tento rok sme prijali pozvanie od českých bratov a sestier na tradičnú mariánsku púť Prahou organizovanou národnou radou SFŘ. Bol to už 281. ročník (27. ročník obnovených pútí). Konajú sa vždy najbližšiu sobotu po sviatku Navštívenia Panny Márie. História siaha až do roku 1650, kedy cisár Ferdinand III. dal postaviť na Staromestskom námestí v Prahe stĺp so sochou Panny Márie ako poďakovanie za víťazstvo pražanov nad Švédmi v r. 1648. Pri cisárovej návšteve Prahy v roku 1652 bol Mariánsky stĺp posvätený. Zároveň sa v tomto roku začali konať púte vedené terciármi (kajúcnikmi). Púte vychádzali od kapucínov na Hradčanoch z kostola Panny Marie Anjelskej. Avšak samotná Mariánska socha bola v novovzniknutej republike 3. novembra 1918 rozvášneným davom strhnutá. Vďaka iniciatíve Spolku pre obnovu Mariánskeho stĺpu se rozbehli naplno reštaurátorské práce na pôvodnom Mariánskom stĺpe a taktiež akcie požadujúce jeho umiestnenie na pôvodnom mieste na Staromestskom námestí.  Púť sme zah

“Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia...” (Lk 16,2)

Obraz
Kapitula. Čas zastaviť sa a zhodnotiť, či ideme správnym smerom, teda za Kristom.  Čas na spoločné premýšľanie, čo vylepšiť, čo pozmeniť. Od svojich počiatkov Františkánska rodina priznáva zvláštny význam názvu kapitula, výraz i dôvod jej existencie je bratstvo. Tomáš z Celana, verný svedok myslenia Františka z Assisi, jasne ukázal bratskú hodnotu kapituly pripomínajúc, že « bratia sa snažili dať sami seba bez rozdielu na pomoc potrebám všetkých. Túžili sa znovu vidieť, mali radosť, keď sa znovu stretli » (1. Cel XV, 39) . "Kapitula sa vždy slávi v duchu obrátenia (konverzie), pretože je v bratstve hľadaním väčšej dokonalosti života podľa Regule," to hovoria naše smernice. Je časom, kedy tí, ktorí sú ustanovení na službu ostatným bratom a sestrám, hodnotia svoju činnosť za uplynulý rok. Tak tomu bolo aj v stredu 8. mája 2019. Najlepším začiatkom pre re-kapituláciu bola svätá omša. Po nej členovia miestnej rady - minister, viceminister, formátor, tajomník a po

Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista...

Obraz
...opravdivý ženích Panny Márie. Oroduj za nás, aj za tých, čo tohto dňa (tejto noci) zomierajú.  Slová, ktorými sa členovia Nábožného združenia sv. Jozefa spájajú v modlitbe za zomierajúcich. Podľa tradície je svätý Jozef pokladaný za patróna dobrej smrti, pretože odišiel do večnosti v Ježišovej a Máriinej prítomnosti.  Každoročne sa 1. mája na sviatok sv. Jozefa robotníka koná púť na Kremnické Bane, kde má toto združenie svoje sídlo. Ctiteľov svätého Jozefa rok čo rok pribúda. S radosťou sme sa k pútnikom pripojili aj my, účasťou na svätej omši a krásnom agapé, ktoré pripravili bratia kapucíni. Okolitá príroda svojou tichosťou a pokojom dotvárala obraz Jozefovho nenápadného, ale pritom plodného života. Tí, ktorí ešte neboli členmi tohto nábožného združenia, mali možnosť sa do neho zapísať a stať sa šíriteľmi úcty k tomuto nádhernému svätcovi.  Ak Pán dá, tak svätý Jozef nás o rok opäť privíta. Dovtedy svätý Jozef, oroduj za nás...   Spoločné foto žilinských terciárov s

Duchovná obnova sľubov.

Obraz
Tento rok si pripomíname 810. výročie ústneho schválenia Františkovej Reguly. Keď počet bratov stúpol na dvanásť, František spísal krátky text - formu života menších bratov. Na jar v roku 1209 sa vydal na cestu do Ríma a predložil ho pápežovi Inocentovi III. na schválenie. Svätý František píše vo svojom Testamente: "A keď mi Pán dal bratov, nikto mi neukazoval, čo mám robiť, ale sám Najvyšší mi zjavil, že mám žiť podľa svätého Evanjelia. A dal som to stručnými slovami napísať a pán pápež mi to potvrdil." František tak veľmi dôveroval pápežovi, že si toto ústne schválenie ani nedal potvrdiť na papieri.  Keďže IV. lateránsky koncil v roku 1215 zakázal ďalšie nové Reguly, na základe tohto ústneho schválenia mohla byť neskôr sformulovaná aj Regula bratov a sestier kajúcnikov žijúcich vo svete. Dňa 16. apríla na pamiatku sľubov sv. Františka pápežovi Inocentovi III. a ústneho schválenia Reguly v roku 1209 sme sa aj my rozhodli duchovne si obnoviť svoje sľuby. Samotný

Priateľstvo sv. Františka a sv. Kláry...

Obraz
"Priateľstvo je jednou z najvýznamnejších otázok, týkajúcich sa priamo základného problému človeka. Neustále sa totiž pýtame: Čo je priateľstvo?" (z knihy Jesus Sanz Montes-František a Klára z Assisi – ikona a slovo priateľstva) Tejto otázke a téme priateľstva sv. Františka a sv. Kláry bolo venované národné formačné stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 5.-7. apríla 2019 v Melčiciach.  Na stretnutí sa tento rok zišlo pomerne veľa bratov a sestier túžiacich opäť načerpať niečo z františkánskej charizmy. Z nášho bratstva bol prítomný formátor Michal Šerík. Z Františkových osobných spisov máme len málo informácií, v ktorých by sa objasňovalo alebo spriehľadňovalo jeho priateľstvo s Klárou. Z ich života je však zrejmé, že sa podľa Božieho zámeru stali jeden pre druhého doplnením, a to ich to doviedlo k hlbokému priateľstvu. Pochopili, že pravé priateľstvo je schopné nás naplniť vtedy, ak je záležitosťou troch: Boha a dvoch priateľov. Pre hlbšie oboznámenie sa jednotlivých br

Regionálna volebná kapitula

Obraz
V sobotu 30. marca 2019 sa v Banskej Bystrici konala regionálna volebná kapitula Stredoslovenského regiónu stigmatizácie sv. Františka z Assisi. Za účasti zástupcov z národnej rady OFS a národného i regionálneho duchovného asistenta boli do služby zvolení títo bratia a sestry:  - regionálny minister Michal Šerík (MB Žilina)  - regionálny viceminister Juraj Zonnenschein (MB Žilina)  - regionálna formátorka Marcela Prekopová (MB Nemšová)  - regionálna tajomníčka Lidmila Kubíková (MB Považská Bystrica)  - regionálna pokladníčka Anna Lovíšková (MB Považská Bystrica).  Novinkou je zvolenie šiesteho člena rady, ktorým sa stal Roland Hanus (MB Žarnovica).  Modlime sa za tých, ktorí boli zvolení, aby sme pomocou ich služby a povzbudzovania mohli hlbšie prežívať svoju vieru, s väčšou odvahou vydávať svedectvo o Kristovi a pomáhať pri budovaní Božieho kráľovstva (Rituál OFS).

Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť...

Obraz
... ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži.

Krížová cesta so sv. Veronikou Giuliani

Obraz
Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia, kedy si intenzívnejšie uvedomujeme dôležitosť pokánia. Znak kríža udelený popolom a slová vyslovené kňazom: " Kajajte sa (obráťte sa) a verte evanjeliu   (MK 1,15) " nám dávajú poznanie, že obrátiť sa a veriť nie sú dve izolované veci, ale ten istý čin. Býva zvykom, že v pôstnom období sa každý piatok koná krížová cesta, ktorú si pripraví niektoré zo spoločenstiev stretávajúcich sa pri Sirotári. Ako prvé sa tento rok vydalo na krížovú cestu naše bratstvo. Táto starobylá a v pôstnom období obľúbená modlitba má pôvod v pútiach kresťanov do Svätej zeme, aby v Jeruzaleme rozjímali o utrpení Ježiša Krista. Púte boli spojené s udelením plnomocných odpustkov. Avšak keďže nie každý si mohol dovoliť podstúpiť takúto náročnú a nebezpečnú cestu, vplyvom františkánov sa začali budovať miesta, ktoré by ľuďom umožnili, aby aspoň v myšlienkach prešli miestami spojenými s Kristovým utrpením. Postupne sa sformovalo 14 zastavení, ako ich p

Marec - mesiac volieb...

Obraz
Tí, ktorí sú ustanovení nad ostatnými, nech sa týmto postavením chvália tak, ako keby boli poverení službou umývať bratom nohy… (Napomenutia IV.)  Hoci slovenská spoločnosť momentálne žije predovšetkým prezidentskými voľbami, Františkánsky svetský rád a jeho stredoslovenský región majú pred sebou v marci aj ďalšie voľby, a to do regionálnej rady.  V sobotu 23. februára 2019 sa vo Zvolene konalo prípravné stretnutie ministrov miestnych bratstiev a ich pomocníkov pred Regionálnou volebnou kapitulou stredoslovenského regiónu Stigmatizácie sv. Františka z Assisi. Dátum volieb bol stanovený na 30. marca 2019 a budú sa konať v Banskej Bystrici. Dôvodom stretnutia bolo navrhnutie kandidátov na službu ministra, viceministra, formátora, tajomníka a pokladníka z jednotlivých bratstiev do regionálnej rady. Ministri oboznámili prítomných bratov a sestry s dôvodmi, prečo svojich kandidátov navrhujú do tejto služby, resp. prečo niektoré bratstvá nepostavili žiadneho kandidáta. Z nášho žil

Mariánska púť Prahou

Obraz
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR Vás srdečně zve na tradiční                MARIÁNSKOU POUŤ PRAHOU v sobotu 1. června 2019 281. ročník (27. ročník obnovených poutí) Program:  10.00 hod. Mše svatá v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech (kapucíni). 11.00 hod. Občerstvení. 12.00 hod. Zahájení pěší pouti v Loretě – kostele Narození Páně Pěší pouť odtud pokračuje s tradičním programem (tj. modlitbou růžence) a zastávkami: - Kaple sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého v arcibiskupském paláci - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Svatováclavská kaple - Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko - karmelitáni), - Sv. Františka z Assisi (křížovníci), - Na Staroměstském náměstí, kde dříve stál Mariánský sloup - V bazilice sv. Jakuba (minorité), - 16.30 hod. Zakončení tj. Tedeum a požehnání v kapli svatého Michala u kostela Panny Marie Sněžné u hrobu 14. pražských mučedníků-františkánů. Vítězná od věků – historie Mariánské pouti Prahou