Príspevky

Volebná kapitula miestneho bratstva v Žiline

Obraz
  Dňa 11. mája 2024 sa v žilinskom bratstve OFS konala volebná kapitula, počas ktorej bola zvolená nová miestna rada pre nastávajúce obdobie rokov 2024-2027 v zložení:  Minister: Juraj Zonnenschein Viceminister: Mária Gašicová Formátori:  Martina Zonnenscheinová                     Michal Šerík Tajomník: Magdaléna Šeríková Pokladník: Ingrid Rovňanová

Modlitba pápeža Františka k svätému Františkovi z Assisi

Obraz
  František, muž zranený láskou, Ukrižovaný na tele i na duchu, hľadíme na teba, ozdobeného posvätnými stigmami, aby sme sa naučili milovať Pána Ježiša, našich bratov a sestry s tvojou láskou, s tvojou vášňou. S tebou je ľahšie kontemplovať a nasledovať chudobného a ukrižovaného Krista. František, vypros nám sviežosť tvojej viery, istotu tvojej nádeje, pôvab tvojej lásky. Prihováraj sa za nás, aby nám bolo príjemné niesť bremená života a aby sme v skúškach prežívali Otcovu nežnosť a balzam Ducha. Nech naše rany uzdraví Kristovo Srdce, aby sme sa tak ako ty stali svedkami jeho milosrdenstva, ktoré naďalej uzdravuje a obnovuje životy tých, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom. František, ktorý si sa stal podobným Ukrižovanému daj, aby tvoje stigmy boli pre nás a pre svet žiarivými znameniami života a vzkriesenia aby naznačovali nové cesty pokoja a zmierenia. Amen.
Obraz
 

Kvíz

Obraz
Loading…

Vianočné posolstvo od generálneho ministra OFS Tibora Kausera

Obraz
V Ríme 20. 12. 2023 Drahí bratia a sestry, nech vám Pán udelí svoj pokoj. Na tohtoročné Vianoce sa pripravujeme už dlhšie, pretože 800. ročné jubileum ich stavia do osobitného svetla. Názov malej dedinky Greccio sa stal známym aj pre tých, ktorí nepoznajú františkánsku spiritualitu. Je naozaj správne, že sa Greccio stalo symbolom vianočných sviatkov.  V ten večer, keď kázal svätý František, ako diakon, a svätá omša bola naozaj v centre pozornosti, dá sa povedať, že bola jediným spôsobom slávenia, život dostal iný, veľmi zvláštny význam. Všetci a všetko vtedy v Greccio žilo, či zvieratá, či kňaz, či dedinčania, či bratia, iba jeden nie, Ježiš. Svätý František veľmi túžil vidieť, čo sa stalo v Betleheme, a Ježiš ožil, stal sa živým. Takto sa začala naša tradícia: všetci sa zhromaždili v radosti okolo jaskyne, nebolo žiadnej vzdialenosti medzi pôvodnou udalosťou a tými, ktorí sa podieľajú na jej tajomstve (Admirabile Signum 2). Odvtedy, v priebehu storočí, sa podľa príkladu a príhovoru sv

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023)

Obraz
  Drahí bratia a sestry, s radosťou v srdci chcem pri takej významnej príležitosti zablahoželať celej františkánskej rodine, ktorej synovskú blízkosť cítim od počiatku mojej služby na Petrovom stolci. Osemsté výročie potvrdenia Reguly menších bratov zo strany pápeža Honória III. v Lateráne, ktoré sa udialo 29. novembra 1223, je vhodnou príležitosťou nie len na pripomenutie si tohto historického okamihu, ale je predovšetkým príležitosťou pre oživenie toho, čo inšpirovalo Františka z Assisi, aby sa vyzliekol zo všetkého a položil základ novému spôsobu života: jedinečnému a príťažlivému, zakotvenému v radikálnom spôsobe žitia Evanjelia „sine glosa“ – bez komentára. Nech je toto jubileum pre všetkých časom vnútorného znovuzrodenia, obnovenia misijného poslania Cirkvi, ktoré nás vyzýva vyjsť zo seba a ísť v ústrety svetu, kde mnohí bratia a sestry čakajú na útechu, lásku a starostlivosť. Pohnutý týmito myšlienkami vám prinášam niekoľko povzbudení, ktoré vychádzajú práve zo slo

Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”

Obraz
        Konferencia Františkánskej rodiny 4. októbra 2023 Na sviatok serafínskeho otca sv. Františka K pozornosti všetkým bratom a sestrám františkánskej rodiny Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”, tak ako ich zažil sv. František z Assisi. Drahí bratia a sestry, nech vám Boh udelí svoj pokoj! Píšeme vám z Assisi, kde sme sa zišli pri príležitosti sviatku nášho serafínskeho otca. Chceme sa s vami podeliť o veľký dar, ktorý nám Svätý Otec chce udeliť pri príležitosti 800. výročia Vianoc v Greccio. Svätý František si práve tu chcel pripomenúť narodenie Pána jasličkami, ktoré vedú k eucharistickej slávnosti, kde sa Ježiš Kristus sprítomňuje v chlebe a víne. Počas tohto výročia sme 17. apríla 2023 adresovali Svätému Otcovi nasledovnú žiadosť: “S cieľom podporiť duchovnú obnovu veriacich a život milosti, žiadame, aby veriaci za obvyklých podmienok mohli získať plnomocné odpustky od 8. decembra 2023, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, do 2. fe