Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2023

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023)

Obraz
  Drahí bratia a sestry, s radosťou v srdci chcem pri takej významnej príležitosti zablahoželať celej františkánskej rodine, ktorej synovskú blízkosť cítim od počiatku mojej služby na Petrovom stolci. Osemsté výročie potvrdenia Reguly menších bratov zo strany pápeža Honória III. v Lateráne, ktoré sa udialo 29. novembra 1223, je vhodnou príležitosťou nie len na pripomenutie si tohto historického okamihu, ale je predovšetkým príležitosťou pre oživenie toho, čo inšpirovalo Františka z Assisi, aby sa vyzliekol zo všetkého a položil základ novému spôsobu života: jedinečnému a príťažlivému, zakotvenému v radikálnom spôsobe žitia Evanjelia „sine glosa“ – bez komentára. Nech je toto jubileum pre všetkých časom vnútorného znovuzrodenia, obnovenia misijného poslania Cirkvi, ktoré nás vyzýva vyjsť zo seba a ísť v ústrety svetu, kde mnohí bratia a sestry čakajú na útechu, lásku a starostlivosť. Pohnutý týmito myšlienkami vám prinášam niekoľko povzbudení, ktoré vychádzajú práve zo slo

Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”

Obraz
        Konferencia Františkánskej rodiny 4. októbra 2023 Na sviatok serafínskeho otca sv. Františka K pozornosti všetkým bratom a sestrám františkánskej rodiny Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”, tak ako ich zažil sv. František z Assisi. Drahí bratia a sestry, nech vám Boh udelí svoj pokoj! Píšeme vám z Assisi, kde sme sa zišli pri príležitosti sviatku nášho serafínskeho otca. Chceme sa s vami podeliť o veľký dar, ktorý nám Svätý Otec chce udeliť pri príležitosti 800. výročia Vianoc v Greccio. Svätý František si práve tu chcel pripomenúť narodenie Pána jasličkami, ktoré vedú k eucharistickej slávnosti, kde sa Ježiš Kristus sprítomňuje v chlebe a víne. Počas tohto výročia sme 17. apríla 2023 adresovali Svätému Otcovi nasledovnú žiadosť: “S cieľom podporiť duchovnú obnovu veriacich a život milosti, žiadame, aby veriaci za obvyklých podmienok mohli získať plnomocné odpustky od 8. decembra 2023, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, do 2. fe