Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2022

Vianočný pozdrav generálneho ministra OFS Tibora Kausera.

Obraz
  V Ríme 20. decembra 2022  Drahí bratia a sestry, nech vám Pán dá svoj pokoj! Každý sviatok, každá slávnosť je iná, žiadna nie je rovnaká, a to isté platí pre tohtoročné Vianoce a to z mnohých dôvodov. V našom živote je veľa rán spôsobených vojnou, prírodnými katastrofami, alebo inými tragédiami. Ale teraz, keď sa chystáme osláviť tohtoročné Vianoce, určite máme veľa vecí, za ktoré môžeme ďakovať napriek starostiam, ktoré zatieňujú náš život. Pozrite sa na Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme v ťažkej historickej chvíli, na chudobnom mieste. Žije sa nám dnes ťažšie, ako sa žilo vtedy Jemu? Máme azda menej pohodlia? Je dnes viac vojen? Sme chudobnejší, ako bol On? Musíme sa azda častejšie sťahovať z jedného miesta na druhé, ako musel On? Trpíme väčším prenasledovaním, ako trpel On? Pozývam vás, aby ste si toto všetko pripomenuli a aby ste si spomenuli na tých, ktorí majú aj dnes rovnako ťažké životné podmienky. Nepremýšľajme o Vianociach ako o príjemnom sviatku, ale urobme z nich sviat

Blíži sa 800-ročnica smrti sv. Františka

Obraz
  Na 800. výročie smrti sv. Františka z Assisi, ktorý zomrel 3. októbra 1226, sa bude Cirkev pripravovať trojročným programom už od roku 2023. Koordinátorov podujatia, ktoré sa bude zároveň kryť aj s Jubilejným rokom 2025, prijal v pondelok 31. októbra vo Vatikáne pápež František. „Blížiaca sa ôsma františkánska storočnica (2023 - 2026) ohlasuje púť zo svätého údolia Rieti cez La Vernu do Assisi, kde sa to všetko začalo.“ Týmito slovami privítal Svätý Otec na audiencii v Klementínskej sále tri stovky zaangažovaných v „cirkevnej koordinácii 8. františkánskej storočnice“. Ako uviedol, on sám si pre svoj pontifikát zvolil meno svätca, ktorý je „populárny“, ale tiež „nepochopený“: „Keď som si zvolil meno František, vedel som, že sa odvolávam na svätca, ktorý je taký populárny, ale aj taký nepochopený. František je v skutočnosti človekom pokoja, človekom chudoby a človekom, ktorý miluje a oslavuje stvorenie; ale čo je koreňom toho všetkého, čo je jeho zdrojom? Ježiš Kristus. Je človekom zam

“Nikdy na ňu nezabudneme…”

Obraz
svätý Pavol VI. a Manuela Mattioli MANUELA MATTIOLI Pri príležitosti 30. výročia jej odchodu  "Nikdy na ňu nezabudneme" „Nikdy na ňu nezabudneme": takto dojímavo sa vyjadrila sestra Emanuela De Nunzio, generálna ministerka Františkánskeho svetského rádu (1990 - 2002) v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Via Veneto (Rím) pri svätej omši venovanej pamiatke Manuely, tridsiaty deň po jej úmrtí. Tridsať rokov po jej smrti, 3. novembra 2022, máme potrebu si pripomenúť, že ako laickí františkáni nezabúdame na tú ktorá, inšpirovaná svätým Františkom, urobila zo svojho života nepretržitú, veľkodušnú službu, pričom zároveň prijímala rôzne povinnosti s najlepším možným postojom. Bola prvou generálnou ministerkou Františkánskeho svetského rádu. Jej dynamické vedenie dalo celému rádu novú filozofiu a umožnilo mu prekonať všeobecnú krízu cirkevných inštitúcií, vďaka čomu došlo k obnove a k vytvoreniu univerzálnej vízie pre celý rád, s novými perspektívami do budúcnosti. Poč

30. výročie úmrtia Manuely Mattioli

  V Ríme 1. nov. 2022 Sviatok Všetkých svätých Drahí bratia a sestry. Františkánsky svetský rád so súčasnou štruktúrou a organizáciou má za sebou 44 rokov,  odkedy sme v roku 1978 dostali obnovenú Regulu svätým pápežom Pavlom VI.  Počas tohto obdobia malo OFS nie viac ako 4 generálnych ministrov, z ktorých prvá bola Manuela Mattioli,  naša sestra z Venezuely. Ona bola jednou z tých, ktorí neúnavne pracovali na obnove OFS a poskytla  svoje cenné príspevky pri prácach na vydaní obnovenej Reguly.  Príležitosť, ktorú by sme si mali pripomenúť je to, že zomrela 3.novembra 1992, takže oslavujeme  30 výročie úmrtia Manuely Mattioli. Keď vám teraz posielame v prílohe správu Organizačného Výboru pre pripomenutie si 30. výročia úmrtia  Manuely Mattioli, pozývame vás tým k spomienke na našu prvú generálnu ministerku modlitbou v deň jej  smrti, 3. novembra. Nech jej príklad nás všetkých hlbšie inšpiruje k prežívaniu povolania svetského františkána v duchu našej  Reguly, pre ktorú tak veľa pracoval

Františkánske rády vyzývajú 11.10.2022 k modlitbe a pôstu za mier

Obraz
  Predstavení františkánskych rádov vyzývajú k modlitbám a pôstu za mier 11. októbra 2022. Tu je text výzvy: Drahí bratia a sestry františkánskej rodiny, nech vám Pán daruje pokoj! Zišli sme sa v meste svätého Františka pri príležitosti jeho sviatku a radi by sme vás srdečne vyzvali, aby ste, v tejto pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, zostali vnímaví na tému mieru. Radi by sme vyjadrili všetok záujem o mier, ktorý cítime, najmä tvárou v tvár utrpeniu, ktoré už bolo spôsobené toľkým ľuďom a riziku použitia jadrových zbraní. Svätý František prijal od Pána výzvu, aby sa obrátil na všetkých: "Nech vám Pán daruje svoj pokoj!" Táto výzva sa stala základným elementom našej charizmy. Prijímame dar pokoja skrze obrátenie srdca a sme povolaní stať sa tichými, pokojnými, skromnými mužmi a ženami, bez svárov a súperenia. Vydávame teda svedectvo o pokoji, ktorý sme obdržali. " Mierom sa nič nemôže stratiť. Vojnou sa môže stratiť všetko. Kiež by sa ľudia vrátili k vzájomnému porozumeniu

Národná volebná kapitula

Obraz
   V dňoch 1.-4. septembra 2022 sa uskutočnila Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu na Slovensku. Po uplynutí trojročného funkčného obdobia si bratia a sestry volili nových zástupcov do Národnej rady. Stretnutie sa uskutočnilo v kláštore sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach.  Účastníkmi kapituly boli zástupcovia regiónov- členovia regionálnych rád, odchádzajúca národná rada a duchovní asistenti. Volebnú časť kapituly viedol sám generálny minister OFS Tibor Kauser a generálny duchovný asistent Pedro Zitha OFM. Prítomný bol aj národný minister OFS v Českej republike Vendelín Hájek, ktorý vyslovil prianie zintenzívniť spoluprácu medzi našimi národnými bratstvami a povzbudil k spoločnému sláveniu našich aktivít. Tento rok kapitula trvala o deň dlhšie ako po minulé roky. Spoločný čas bol venovaný hodnoteniu predchádzajúceho obdobia a súčasne aj zamýšľaniu sa nad budúcnosťou rádu. Samotná voľba prebehla v sobotu dopoludnia a do Národnej rady OFS boli zvolení títo b

"Ó ANJELI, ARCHANJELI ... Modlitba zložená blahoslaveným Františkom".

Obraz
  V rukopise v Archivio Histórico Nacional v Madride bola objavená nepublikovaná modlitba svätého Františka. Brat  Alexander Horowski, člen Historického inštitútu kapucínov a riaditeľ časopisu  Collectanea Franciscana , ktorý má na svojom konte množstvo publikácií, najmä o stredovekých prameňoch, o tomto objave informuje v  najnovšom čísle časopisu o františkánskej spiritualite. V roku 1974 kapucín br. Angel Uribe (1915-2002) prepísal rukopis uchovávaný v Národnom historickom archíve v Madride. Ide o rukopis, ktorý bol zviazaný s tlačeným dielom z roku 1500.   Rukopisná čašť zväzku obsahuje niektoré spisy sv. Františka a sv. Kláry, ako aj ďalšie františkánske texty. Modlitba, ktorá je napísaná v latinčine, sa začína slovami : "Ó Anjeli, archanjeli..."  Ten, kto tento text prepisoval, napísal na začiatok poznámku: "Oratio composita a beato Francisco (Modlitba zložená blahoslaveným Františkom.)" V minulosti odborníci textu neprikladali význam a Františkovo autorstvo b

Regionálna volebná kapitula Stredoslovenského regiónu OFS

Obraz
  26. marca 2022 sme sa po troch rokoch opäť stretli v Banskej Bystrici na regionálnej volebnej kapitule Stredoslovenského regiónu. Volebné obdobie vypršalo a tak sme mali pred sebou ďalšie voľby. Začali sme sv. omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorú celebroval náš regionálny duchovný asistent Ján Macej OFMCap. spolu s bratom Jakubom Martausom OFM. Po nej sme sa presunuli do neďalekého Diecézneho centra Jána Pavla II.   Na úvod predniesla dosluhujúca rada akési zhrnutie celého svojho funkčného obdobia - minister Michal Šerík, viceminister Juraj Zonnenschein, formátorka Marcela Prekopová, tajomníčka Lidmila Kubíková a pokladníčka Anna Lovíšková.   Patrí im veľká vďaka za ich doterajšiu prácu, ktorou celému regiónu slúžili aj počas náročného času Covidu. Volebnej časti kapituly sa ujala predsedajúca členka Národnej rady - sestra Monika Olečková - tajomníčka NR. Zrazu bola pred nami obrovská výzva... kandidátska listina zívala prázdnotou, len kde-tu sa mihlo nejaké meno. Nastal
Obraz
    Prosba o pomoc bratov a sestier Františkánskeho svetského rádu v SR pre bratov a sestry na Ukrajine, ktorí sú v ohrození vojenským útokom Ruska Milí bratia a sestry, všetci prežívame situáciu, na ktorú sme neboli pripravení a všetkých nás nepríjemne prekvapila - vojenský útok Ruska na Ukrajinu. Táto katastrofa sa dotýka aj nás, ako bezprostredných susedov a nevieme čo bude. Podstatné je však to, že v tieto dni umierajú a nepredstaviteľne trpia nevinní ľudia v Ukrajine, ktorým je potrebné pomôcť. Preto je potrebné obrátiť sa k Bohu, ale tiež zachovať pokoj a láskou horiace srdcia. Čo môžeme my urobiť? Ako môžeme my pomôcť? Pýtame sa Boha aj sami seba. Modlitba a účasť s trpiacimi je na prvom mieste, modlime sa, prosme, obetujme svoje utrpenie, ťažkosti, pôst a všetko predkladajme Pánovi v odovzdanosti do jeho vôle. Ale ako môže pomôcť náš rád? Máme v živej pamäti solidaritu a pomoc postihnutým bratom a sestrám v Chorvátsku pri zemetrasení, v Brazílii pri veľkých záplavách, ťažko skú

List generálneho ministra Tibora Kausera k situácii na Ukraine

Obraz
  Rím, 25. februára 2022 Všetkým bratom a sestrám OFS a všetkým národným bratstvám OFS „Lebo každá záležitosť má svoj čas a správny spôsob: lenže nehoda ťažko zaľahne na človeka. Nevie totiž, čo bude. Lebo kto mu zvestuje, ako bude? Nik nemá moc nad dychom života, aby mohol zadržať dych života. Ani nik nemá vládu nad dňom smrti. Veď niet priepustky, kým trvá boj. Nijaká ničomnosť nevie vyslobodiť tých, čo ju páchajú. To všetko som si všímal a (pozorne) som si ukladal do srdca, ako je určený čas pre každý čin, ktorý sa deje pod slnkom - človek však chce vládnuť nad iným človekom na svoje vlastné zlo.“ 1 Kaz 8,6 - 9 Drahí bratia a sestry, nech vám Pán dá svoj pokoj. Prial by som si, aby som nemusel písať tento list, ale po tragických udalostiach týchto dní nemôžeme mlčať. Nemohli sme si zvestovať, ako bude. Pre niektorých z nás je Ukrajina veľmi blízko, zatiaľ čo pre iných je vo veľkej vzdialenosti. Nemali by sme si však myslieť, že sa to môže stať len tam a nemôže sa to stať u nás. Keď

Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc…

Obraz
    Pripojme sa k výzve pápeža Františka a slovenských, českých i moravských biskupov a modlime sa za Ukrajinu v tejto vážnej situácii. „Vyzývam všetkých, aby si budúcu stredu 2. marca, Popolcovú stredu, pripomenuli ako Deň pôstu za mier. Povzbudzujem najmä veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech Kráľovná pokoja chráni svet pred vojnovým šialenstvom," vyzval v stredu pápež František počas pravidelnej generálnej audiencie.