"Ó ANJELI, ARCHANJELI ... Modlitba zložená blahoslaveným Františkom". V rukopise v Archivio Histórico Nacional v Madride bola objavená nepublikovaná modlitba svätého Františka. Brat Alexander Horowski, člen Historického inštitútu kapucínov a riaditeľ časopisu Collectanea Franciscana, ktorý má na svojom konte množstvo publikácií, najmä o stredovekých prameňoch, o tomto objave informuje v najnovšom čísle časopisu o františkánskej spiritualite. V roku 1974 kapucín br. Angel Uribe (1915-2002) prepísal rukopis uchovávaný v Národnom historickom archíve v Madride. Ide o rukopis, ktorý bol zviazaný s tlačeným dielom z roku 1500.  

Rukopisná čašť zväzku obsahuje niektoré spisy sv. Františka a sv. Kláry, ako aj ďalšie františkánske texty. Modlitba, ktorá je napísaná v latinčine, sa začína slovami : "Ó Anjeli, archanjeli..." Ten, kto tento text prepisoval, napísal na začiatok poznámku: "Oratio composita a beato Francisco (Modlitba zložená blahoslaveným Františkom.)"

V minulosti odborníci textu neprikladali význam a Františkovo autorstvo bolo spochybňované. Kvôli týmto názorom neboli vykonané žiadne štúdie. V roku 2022 brat kapucín Aleksander Horowski opäť pokračoval v štúdiu tejto modlitby a dospel k poznaniu, že modlitba pochádza skutočne od svätého Františka. Jedným z dôvodov je, že kniha z Národného historického archívu v Madride je jedinou knihou, ktorá zaznamenáva túto modlitbu.  Neobjavuje sa v žiadnom inom rukopise, ani v iných tlačených dielach, ktoré obsahujú spisy sv. Františka. To znamená, že neexistujú žiadne náznaky, ktoré by popierali jeho pravosť potvrdenú vyhlásením prepisovateľa na začiatku textu. 

Celkový štýl je podobný ako pri iných modlitbách, ktoré zložil František z Assisi. Ten sa zvykol modliť slovami Svätého písma a úryvkami z Liturgie hodín. Tieto slová si osvojil v osobnej modlitbe, spojil ich, mierne pretvoril alebo zopakoval tak, ako sú. 

"Modlitba nám umožňuje popchopiť predovšetkým význam liturgie pre kultúrnu a teologickú formáciu sv. Františka a pre spôsob jeho modlitby. Pre assiského svätca sú totiž liturgické texty (antifóny z breviára, biblické čítania v misáli, sekvencie a hymny) zdrojom inšpirácie pre zostavenie osobnej modlitby a tiež pre spoločnú modlitbu s ostatnými," vysvetľuje br. Horowski. 

Tento spôsob skladania modlitieb hovorí v prospech autentickosti textu. Okrem toho sa zdá nepravdepodobné, že by prepisovateľ vložil do kódexu falošný odkaz, pretože nemal na to žiadny dôvod (napr. aby definoval nejaký problém zo života rehole). Objaviteľ textu o. Horowski uzatvára svoju štúdiu takto: "Vo svetle týchto prvkov, spolu s výsledkami prameňov, môžeme považovať túto modlitbu - kým sa nepreukáže opak - za dostatočne overený text sv. Františka. "

Je to modlitba chvál, druh modlitby milovanej svätým Františkom. Vyzýva všetky tvory, aby sa pripojili k chvále Boha za dar Vtelenia. 

Dôležitosť tohto objavu podčiarkuje aj otec Pietro Messa, dekan Fakulty stredovekých a františkánskych štúdii na Pápežskej univerzite Antonianum. Podľa neho táto modlitba "je vzývaním pokojného Kráľa, ale aj nabádaním ľudí dobrej vôle, aby sami boli tvorcami pokoja."

Text modlitby*:


Ó anjeli, archanjeli,
tróny a panstvá,
kniežatstvá a mocnosti,
nebeské mocnosti,
cherubíni a serafíni,
patriarchovia a proroci,
svätí učitelia zákona,
ó všetci apoštoli, Kristovi mučeníci, 
svätí vyznávači, Pánove Panny ,
pustovníci a rehoľníci a všetci svätí a každé stvorenie: spievajte všetci vrúcne, s radosťou a jasotom, božské chvály Pánovi, všemohúcemu Stvoriteľovi! A príďte teraz všetci! Jasajte v Pánovi! Kričte radosťou Bohu, našej Spáse! Prilákajte volaním jeho tvár a volajme k nemu s radosťou žalmami s veľkým jasaním! Pretože Boh je veľký Pán a veľký Kráľ nad všetkými bohmi.

Je to obdivuhodný Kráľ, hodný chvály a požehnaný,
tiež úžasný a veľmi vznešený,
a tiež veľmi vyvýšený na veky vekov;
ten, ktorý zostáva naveky, jediný Boh: pravý, slávny a najmocnejší.

A preto vy, synovia ľudí, chváľte dobre Pána slávy nad všetky veci, velebte ho a veľmi vyvyšujte!

A oslavujte ho na veky vekov,
aby všetka česť a sláva na výsostiach patrila
Bohu, všemohúcemu Stvoriteľovi,
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
A dávajte pozor a pozerajte sa,
koľko vecí pre nás urobil Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy!
On nám totiž preukázal milosrdenstvo viac ako všetci ostatní,
keď prijal našu prirodzenosť
vo svojom najsvätejšom chráme, najposvätnejšom lone Panny, svojej Matky, najdôstojnejšej Márie, ktorú právom posvätil viac ako ostatných tu i v nebeskej sláve,
a navyše ju v sláve svojho kráľovstva korunoval a preukázal jej úctu a najvyššiu slávu ako kráľovnej všetkých ľudí a anjelov.
Preto sa všetky tvory zo všetkých síl dobre klaňajte a velebte Boha nebies, najvyšší majestát!
Ale tiež nadovšetko hlásajte jeho blaženosť na veky vekov!
A neprestávajte rozmnožovať chválu,
lebo je zvrchovane dobrý,
a prevyšuje všetku chválu!
Veľmi vznešený je tento pokojný Kráľ, nad všetkými kráľmi celého vesmíru,
náš Pán, náš Stvoriteľ,
Vykupiteľ a Spasiteľ,
Radca a náš obdivuhodný Zákonodarca!
Spievajte teda teraz všetci
a učenlivým hlasom s jasotom hovorte jedným hlasom a s čistým srdcom,
pokojne a s úprimnou vôľou, v zápale ducha,
so všetkou oddanosťou,
v mene Najsvätejšej Trojice, Otca a Syna a Ducha Svätého,
spievajte božské chvály pri spomienke na lásku,
v najhlbšej láske jednorodeného Boha
 a jeho najctihodnejšej Matky, najsladšej Márie! 

Amen.


* text modlitby nie je oficiálny. Ide o predbežný preklad

zdroj:

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/francescanesimo/la-preghiera-inedita-di-san-francesco-52866

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-preghiera-inedita-scritta-dal-poverello

https://www.frateindovino.eu/il-mensile/primo-piano/la-preghiera-angeli-arcangeli-di-san-francesco-dassisi

https://www.ofm.cz/2022/07/09/v-madridu-byla-objevena-dosud-nevydana-modlitba-sv-frantiska/

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…