Turíce 2023

 V Ríme 22. mája 2023

 


 

Drahí bratia a sestry,
nech vám Pán udelí svoj pokoj.


Tento rok sme začali sláviť františkánske výročia (2023 - 2023), ktoré nás inšpirujú vrátiť sa ku koreňom nášho povolania a ďakovať Bohu za dary, ktoré sme dostali skrze sv. Františka. Cesta života, na ktorú pozýva Boh, nás obohacuje a zároveň robí súčasťou veľkej rodiny, ktorá sa stáva naším duchovným domovom. Oslava je pripomenutie si a vďakyvzdanie za všetko, čo sme dostali počas nášho života. Tieto roky slávení nech sú pre nás rokmi vďaky Bohu za všetky tieto dary. Prehlbujme svoje poznanie nášho serafínskeho otca sv. Františka, aby sme rástli ako individuality a rovnako tak aj v našich bratstvách spolu s našimi sestrami a bratmi.


Pri slávení sviatku Turíc by sme sa mali zamerať na pôsobenie Ducha Svätého vo sv. Františkovi a ako nás Svätý Duch chce viesť skrze príklad nášho svätca, ktorý žil a konal všetko v inšpirácii Duchom Svätým. Špeciálne v tieto dni vás pozývam ku kontemplácii o pôsobení Ducha Svätého v nás. Takto vieme prehĺbiť naše povolanie a žiť ho osobnejšie, ako sv. František. Dovoľte mi povedať: “nechajme ho (Ducha) pôsobiť v hĺbke našich sŕdc”.
Rád by som sa s vami podelil o pár myšlienok ohľadom hľadania a nachádzania stôp Ducha Svätého v našom živote. Tieto rozptýlené myšlienky sa týkajú pokánia, bratstva, poslania, služby a slávenia.

Prvým bodom, ktorý mi hneď príde na myseľ je pokánie. Nazývame sa kajúcimi bratmi a sestrami. Sv. František si rád osvojil tento výraz, ktorý predstavuje nielen rehoľníkov, ale aj nás laikov. Aké bohatstvo Reguly, ktorá začína povzbudzujucimi slovami sv. Františka. On nazýva požehnanými“ všetkých, ktorí milujú Pána z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily (por. Mk 12, 30), čo milujú blížneho ako seba samého (por. Mr. 22, 39), čo majú v nenávisti svoje telo s jeho chybami a hriechmi, čo prijímajú telo nášho Pána Ježiša a prinášajú hojné ovocie pokánia”. Sv. František ich nazýva blahoslavenými pretože “na nich spočinie Duch Pánov (por. Iz 11, 2) a urobí si u nich príbytok (por. Jn 14, 23), sú synmi nebeského Otca (por. Mt. 5, 45), lebo konajú jeho skutky a sú jeho nevestami, bratmi a matkami nášho Pána Ježiša Krista (por. Mt 12, 50).” Aký nádherný poklad je pripraviť príbytok pre Ducha Svätého, aké je dôstojné byť ”chrámom Ducha Svätého”

Náš spôsob života je “prinášať hojné plody pokánia, veď vieme, že čoskoro všetci odídeme z tohto sveta. Dajte a bude vám dané. Odpustite a bude vám odpustené. Ak neodpustíte ľuďom ich hriechy, tak ani Pán nedopustí tie vaše. Vyznajte všetky svoje hriechy. Blahoslavení sú tí, ktorí zomierajú v pokání, lebo ich je nebeské kráľovstvo.” O pokání často uvažujeme ako o negatívnej veci, ktorá znamená, že sme o niečo ochudobňovaní. Ale ako môže byť niečo, čo prináša ovocie, negatívne? Duch Svätý je vždy pozitívny. Premýšľajme o pokání ako o dare od Ducha Svätého, skrze toto pokánie prinášame ovocie, aby sme obohatili seba i svojich blížnych. Takto na nás spočinie Duch Svätý. Modlím sa, aby sme všetci objavili tento význam a plody pokánia.


Druhý bod, ktorý by som spomenul je pôsobenie v bratstve, ktoré je vlastné Duchu Svätému. Títo bratia a sestry, ktorí sú v tom istom bratstve, počnúc miestnymi bratstvami a končiac medzinárodnými bratstvami, sú darmi od Boha, ako nám to pripomína svätý František v Testamente: “a Pán mi dal bratov”. Svätý František, naplnený Duchom Svätým, žil svoj život so skutočnou slobodou Božieho dieťaťa. Táto sloboda nie je niečo, čo by sme mohli považovať za samozrejmosť a nie je to niečo, čo môžeme dosiahnuť. Je to dar Ducha Svätého, ktorý nám umožňuje tešiť sa zo slobody, vďaka ktorej môžeme nájsť svoje správne miesto vo svete, vo stvorení. Mať jedného spoločného otca, ktorý stvoril "všetky ostatné stvorenia, živé i neživé, ktoré nesú stopu Najvyššieho", to znamená, že sme všetci bratia a sestry. Pochopenie a viera v to je darom Ducha Svätého. To viedlo svätého Františka k tomu, aby sa na všetkých svojich bratov pozeral ako na dary od Boha. My musíme robiť to isté. Naši bratia a sestry sú darmi od Boha a naše bratstvá sa spájajú, sú vedené a oživované Duchom Svätým.
Môžeme žiť svoj bratský život len vtedy, ak tento fakt budeme rešpektovať a vo všetkom, čo robíme, nájdeme pôsobenie Ducha Svätého v bratstve a pre bratstvo. Modlím sa, aby tí bratia a sestry, ktorí sa ešte v tejto chvíli nepovažujú za dary od Boha, boli naplnení Duchom Svätým, aby zakúsili dobrotu nebeského Otca, ktorý nás všetkých stvoril a skrze ktorého sme všetci bratmi a sestrami. Modlím sa, aby tie bratstvá, ktoré v súčasnosti necítia sviežosť a inšpiráciu v bratskom živote, nech sa nechajú viesť Duchom Svätým a vrátia sa k tomuto osviežujúcemu prameňu života.


V treťom bode by som sa chcel zmieniť o našej misijnej službe. Koľkokrát sme čítali, že svätý František konal niečo "inšpirované Duchom Svätým". Jeho misionársky duch šíriť evanjelium bol veľmi hlboký a silný. Počas osemnástich rokov jeho telo zriedkavo, alebo nikdy nemalo odpočinok, pretože cestoval po mnohých vzdialených krajoch, takže ochotný duch, zbožný duch a horlivý duch, ktorý prebýval v jeho vnútri, mohol všade rozptýliť semeno Božieho slova.
Aj my sa musíme usilovať prosiť Ducha Svätého, aby nás všetkých inšpiroval, aby sme mali rovnako ochotného ducha, zbožného ducha a horlivého ducha, akého mal svätý František. Naša prítomnosť vo svete, naša práca medzi ľuďmi, naše apoštolské poslanie potrebujú tieto čnosti, ktoré vychádzajú z nášho vnútra, lebo sú plne závislé od týchto čností. V našej službe nie je dôležité množstvo toho čo robíme, ale spôsob, akým to robíme. Aby ostatní videli kto sme, aby iní videli Ducha Svätého, aby sme šírili evanjelium, to je oveľa dôležitejšie ako metre, kilá, čísla, alebo dokonca hodiny.
Semeno Božieho slova môže byť rozptýlené len s týmto ochotným, oddaným a horlivým duchom. Modlím sa, aby každý brat a sestra a každé bratstvo, ktoré ešte nemá tohto ducha, alebo nenašlo svoju cestu, bolo naplnené Svätým Duchom a našlo svoju správnu misionársku službu. Modlím sa tiež za tých, ktorí slúžia, ale čelia neistote, alebo únave, nech znovu objavia svoje poslanie a nech ich naplní Svätý Duch.


Štvrtý bod, ktorý treba spomenúť je slúžiace líderstvo. Počas obdobia poslednej Generálnej kapituly sa Medzinárodné bratstvo veľa naučilo a zdieľalo o myšlienke slúžiaceho líderstva. My všetci, ktorí sme v akejkoľvek službe na ktorejkoľvek úrovni, musíme vždy pamätať na to, ako to prežíval svätý František. On ako vodca rádu chcel byť služobníkom a nie vodcom, pretože pre neho bol skutočným generálnym predstaveným Duch Svätý. "S Bohom," hovorieval, "sa neuprednostňujú osoby a Duch Svätý, generálny služobník rádu, spočíva rovnako na chudobných a jednoduchých." Preto musíme počúvať hlas chudobných a jednoduchých, najmä tých, ktorí sú medzi nami, pretože ich hlas je často hlasom Ducha Svätého, ich volanie je volaním Ducha Svätého, ich žiadosť je žiadosťou Ducha Svätého, ich hlas je hlasom Ducha Svätého. Modlím sa, aby každý z nás, kto má službu vedenia, bol pozorný a poslušný na výzvy Ducha Svätého, ktorý je - ako povedal svätý František - skutočným generálnym ministrom Rádu.


Posledný bod, ktorý by som chcel vyzdvihnúť je hľadanie cesty naspäť k skutočnému duchu oslavy. Oslava je vždy radostná a s vďačným duchom. Duch Svätý je duch radosti, duch zdieľania a prijímania, duch vďačnosti, duch jednoty. Keď oslavujeme tieto jubileá, mali by sme si pripomínať veľké skutky a dary od Boha, ďakovať za ne s radostným srdcom otvoreným Bohu a jeden druhému. Pozývam tiež vás, aby ste znovu zapálili ten oheň, ktorý do našich sŕdc vložil Duch Svätý, keď sme sa prvýkrát cítili povolaní byť sekulárnymi františkánmi. Nech sú tieto roky pre nás časom, aby sme sa vrátili ku svojim koreňom a ďakovali Bohu v radostnom duchu! Nech sú tieto roky pre nás časom na posilnenie bratského ducha na všetkých úrovniach nášho rádu!

Poznávanie našej minulosti a intenzívne prežívanie prítomnosti nám dajú nádej na skvelú budúcnosť. Modlím sa za všetky bratstvá, najmä za miestne bratstvá na celom svete, aby tieto storočnice oslávili v radostnom duchu, majúc "ducha Pánovho a jeho sväté a mocné pôsobenie".

Na záver vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za dary Ducha Svätého spolu so sv. Bonaventúrom a som si istý, že Boh nám udelí ducha obnovy, ducha sily, ducha jednoty a ducha radosti.

Najdobrotivejší Otče, skrze svojho jednorodeného Syna,ktorý sa stal pre nás človekom, okúsil smrť na kríži a bol oslávený, ťa prosíme:
zošli na nás zo svojej štedrosti dary Svätého Ducha, ktorý na ňom v plnosti spočíval:
dar múdrosti, aby sme poznávali životodarnú chuť plodu stromu života,
ktorým je on sám;
dar rozumu, ktorý osvecuje nášho ducha;
dar rady, aby sme ho nasledovali a kráčali po správnych cestách;
dar sily, aby sme prekonávali moc a útoky nepriateľov;
dar poznania, aby sme preniknutí jasom jeho svätého učenia rozlišovali
medzi dobrým a zlým;
dar nábožnosti, aby sme boli zaodetí hlbokým milosrdenstvom;
a dar bázne voči tebe, vďaka ktorému sa vždy môžeme odvrátiť od každej zlej cesty
a v tichej úcte k tebe, ktorá patrí k tvojej večnej velebnosti, našli svoj pokoj.
Amen.


Váš brat a minister
Tibor Kauser
CIOFS Generálny minister

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…