...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)


O ustanovení diakonov sa dozvedáme už zo Skutkov apoštolov:

Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“  (Sk 6,2-4)

Výraz "diakon" znamená prisluhujúci a je to pomocník biskupov a kňazov. Je to prvý stupeň posvätného stavu, stav služby. Udeľuje sa osobitným sviatostným úkonom, ktorý sa volá ordinácia (vysviacka). Posvätná moc sa diakonom udeľuje vkladaním rúk biskupa a tento úkon je sviatosťou, lebo spôsobuje milosť. 

Takáto milosť vstúpila do života nášho brata Jozefa Poláčka 25. januára 2020 na sviatok Obrátenia svätého apoštola Pavla v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou žilinského biskupa Mons. Tomáša Gálisa. Spolu s ním bol za diakona vysvätený aj druhý kandidát Lovro Volf, ktorého pôsobiskom bude farnosť Žilina-Solinky. 
Diakonská vysviacka nastáva vkladaním rúk biskupa  a konsekračnou modlitbou:
"Pane, prosíme zošli na neho Ducha Svätého, aby ho darom tvojej sedmorakej milosti posilňoval na verné vykonávanie diela služby." Tým sa naznačuje, že diakon je v úlohách svojej "diakonie" (služby) osobitne spätý s biskupom. (KKC 1569).

Jožko na túto chvíľu čakal niekoľko rokov. Diakonát mu dáva možnosť slávnostne vykonávať úkony podľa toho, ako mu ich určí zodpovedná cirkevná vrchnosť. Ako diakon môže kázať, krstiť, rozdávať sväté prijímanie a prinášať ho zomierajúcim, asistovať v mene cirkvi pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, vysluhovať sväteniny, viesť pobožnosti a modlitby veriacich, konať smútočné a pohrebné obrady. Svoju službu bude vykonávať vo farnosti Žilina-Hájik. 
Jožko Poláček nie je jediným členom nášho bratstva, ktorý sa stal diakonom. V roku 2000 bol vysvätený na diakona Janko Ogurčák, rehoľným menom Pavol a bol ustanovený pre farnosť Bytča. Tri roky vydával časopis Terciár a všetky výtlačky má k dispozícii jeho manželka. Zomrel v predvečer sviatku sv. Františka 3.10. 2011. Pochovaný je v Považskej Bystrici. 

Nikto nemá právo prijať sviatosť posvätného stavu. A skutočne nikto si nemôže tento úrad nárokovať. Povoláva doň Boh... Ako každú milosť, aj túto sviatosť možno prijať iba ako nezaslúžený dar... (KKC 1578)

Z celého srdca Jožkovi prajeme, aby podľa slov svätého apoštola Pavla tento dar roznecoval a nechal sa v svojej nastávajúcej službe viesť Božím Duchom. 

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…