List Generálneho ministra Tibora Kausera k výročiu Reguly

Rím, 24. jún 2018
Sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa                           

Všetkým mojim sestrám a bratom OFS na celom svete

Všetkým členom Františkánskej mládeže na celom svete


Moje drahé sestry a bratia!
Nech vám Pán udelí svoj pokoj!


Tento rok slávime 40. výročie Reguly Františkánskeho svetského rádu schválenej 24. júna 1978 blahoslaveným pápežom Pavlom VI., jeho listom "Seraphicus Patriarcha". Je to vhodný čas na položenie si dôležitých otázok: Čo znamená Regula pre mňa v mojom osobnom živote? Aký význam má Regula pre medzinárodné bratstvo i bratstvá na všetkých úrovniach? Čo znamená pre nás "sláviť výročie", sláviť Regulu?
Regula je pre nás svetských františkánov normou života, ale aj inšpiratívnym dokumentom pre členov františkánskej mládeže (GIFRA), ktorí chcú nasledovať Krista v šľapajach sv. Františka. Preto tento list adresujem nielen mojim sestrám a bratom Františkánskeho svetského rádu, ale aj našim mladým sestrám a bratom v GIFRE. 
Prosím, dovoľte mi začať osobnou úvahou: pre mňa je Regula dar, pozvanie, inšpirácia a nástroj. 

Dar
Regula Františkánskeho svetského rádu je poklad, Boží dar, ktorý ukazuje, ako veľmi Boh a Cirkev miluje Františkánsky svetský rád. Je to niečo, čo sa nedá kúpiť, nemožno si to zaslúžiť. Ako nám svätý pápež Ján Pavol II. povedal: "Držíte v rukách poklad, ktorý v súlade s duchom Druhého Vatikánskeho koncilu reaguje na to, čo od vás očakáva Cirkev"[1]. Preto musíme poďakovať za tento dar, vzdávať vďaku Bohu a ďakovať Cirkvi. 
Rovnako ako každý dar, tak aj tento je posolstvom darcu. Boh nám prostredníctvom neho ukazuje, aký krásny a bohatý život máme žiť. Každý jeden článok Reguly odráža nekonečné bohatstvo Boha a je ako drahokam, ktorý osvetľuje rôzne aspekty našej identity a nášho života. Pri slávení 40-teho výročia našej Reguly si musíme uvedomiť, že neoslavujeme len samotný dar, ale svoju pozornosť upriamujeme na Darcu, ktorým je sám Boh. Prežívajme preto oslavu tým, že budeme Bohu vzdávať vďaku našou modlitbou, našou láskou a celým našiím životom. 

Volanie, pozvanie
"Pán nás povoláva, aby sme s ním žili a nasledovali ho v osobitne blízkom vzťahu a bezprostrednej službe. A ak sme pochopili, že nás volá, aby sme sa úplne zasvätili jeho kráľovstvu, nesmieme mať strach! Je to krásne - a je to veľká milosť - byť celkom a navždy zasvätený Bohu a službe bratom a sestrám."[2]
Táto výzva sa odráža v Regule a musíme na toto volanie reagovať s veľkorysosťou a bez strachu. Boh nás volá takých, akí sme. Sme nedokonalí a slabí. Nevadí, ale nebuďme hluchí a slepí! Veď vieme, ako "slávny vyznávač Krista, blažený František, zakladateľ nášho Rádu nám slovom aj príkladom ukazuje cestu, ako nasledovať Pána. V úprimnosti svojej viery chcel, aby jeho nasledovníci spoznali túto cestu a aby sa jej neustále držali. Aby kráčali rozvážne a pracovali tak, aby po zavŕšení súčasného života mohli byť vlastníkmi večnej blaženosti"[3]. 
Táto Božia výzva dostala formu v našej Regule: buďme "vlastníkmi večnej blaženosti", takže buďme svätí! Žime spôsobom, ktorý nás vedie k svätosti! Dodržujme Regulu, ktorá nám pomôže nasledovať Krista v každom okamihu a vo všetkých aspektoch nášho života! Dôstojnosť laikov sa nám naplno otvára, keď uvažujeme o prvom a základnom povolaní, ktoré Otec v Ježišovi Kristovi skrze Ducha svätého adresuje každému z nich: povolanie ku svätosti, to znamená k dokonalosti v láske... Výzva prítomného okamihu smeruje dnes viac než inokedy k tomu, aby všetci kresťania nastúpili cestu obnovy v duchu Evanjelia, aby sa veľkodušne dali k dispozícii výzve Apoštola, aby bol "ich celý život svätý" (1Pt 1,15)..."Povolanie ku svätosti nesie so sebou to, že život podľa Ducha sa prejavuje predovšetkým v ich zapojení do svetskej oblasti a v ich účasti na pozemských činnostiach."[4]
Toto volanie ku svätosti nás zaväzuje odpovedať kladne. Veľmi pozitívne pozvanie od Boha si vyžaduje našu veľmi pozitívnu odpoveď. Buďme tí, ktorí budú toto Božie pozvanie posielať druhým. Zavolajme iných k Bohu.

Dokument inšpirácie
Naša Regula nie je len normatívnym a legislatívnym textom, ale aj (a väčšinou) duchovným textom. Čítajme ju často, ale nie len preto, že musíme dodržiavať niektoré normy, alebo nejaké predpísané modlitby, ale predovšetkým preto, že je to náš poklad, ktorý nám pomáha naplniť naše povolanie. Musí nás inšpirovať! My, svetskí františkáni, máme v našej Regule všetko, čo nám môže poskytnúť dostatok inšpirácie na kráčanie po ceste nášho povolania. 
Aby sme slávili našu Regulu, musíme ju učiniť živou. Len týmto spôsobom budeme verní Ježišovmu návrhu, ktorý nás pozýva, aby sme sa navzájom milovali ako bratia. František z Assisi nám dal príklad milosti obrátenia ako veľký dar, ktorý nás zaväzuje, že budeme pokračovať na františkánskej ceste s odvahou a láskou. Naša Regula, skutočne františkánska, nám pomáha zistiť, ako máme žiť naše povolanie na dennej báze a ako by mal vyzerať náš každodenný život. Nie sme "nedeľní františkáni", alebo "poobedňajší františkáni". Regula nás musí inšpirovať v každej chvíli nášho života. 
Keďže rehoľní bratia a sestry nosia habit, tiež by sme mohli mať habit, ktorý nás charakterizuje, ktorý nás robí viditeľnými a rozpoznateľnými. Ale my takýto habit nemáme, náš habit je neviditeľný. Nie je to šitý habit, ktorý je prispôsobený na mieru. Máme habit v našom správaní, v spôsobe, akým žijeme náš život v rodine, v Cirkvi, v bratstve, v práci, alebo vo chvíľach nášho voľného času. Naším habitom je naša láskavosť, viditeľná láska k Bohu a k sebe navzájom, naša pripravenosť slúžiť, náš jednoduchý spôsob života, naša skutočná sloboda Božích detí. Naším habitom je naša modlitba, náš sviatostný život, náš záväzok voči rádu a tým aj voči bratstvu. Naším habitom je náš františkánsky spôsob života, to že sa snažíme prechádzať "od evanjelia k životu a zo života k evanjeliu". [5]
Život svetského františkána nie je unifiormným životom. Sme odlišní. Musíme pozdvihnúť hlavu, a otvoriť oči a rozhliadnuť sa: aký krásny a bohatý je tento život, ktorý nám Boh ponúka žiť cez naše povolanie! Pozývam vás, aby ste objavili svoje talenty a nechali sa inšpirovať Regulou, ako by mal byť žitý váš každodenný život. Objavte bohatstvo Boha, bohatstvo nášho povolania! Jednotlivé články našej Reguly nevnímajú všetci rovnako intenzívne. Pri čítaní tých istých slov, môžeme mať rozdielne pocity. Áno, Regula nás nechce uniformovať, ale zjednotiť v rozmanitosti. 
Choďte von a zistite, ako môžete žiť svoje povolanie v Cirkvi, v spoločnosti, medzi chudobnými, medzi núdznymi, v rodinách, v práci, v bratstve, vo voľnom čase, rôznymi spôsobmi. Buďte inšpirovaní, aby ste mohli inšpirovať ostatných!

Pomocný nástroj v každodennom živote
Regula je prázdnym textom, ak ho nepremietneme do nášho života. Musíme ju používať. "Byť učeníkom znamená byť pripravený prinášať druhým Ježišovu lásku, a to sa môže uskutočniť na akomkoľvek mieste: na ceste, na námestí, v práci, na ulici"[6]. Zaite, Regula má veľmi konkrétne predpisy, nakoľko v každodennom živote čelíme veľmi konkrétnym situáciám, aby sme tak mohli udržať správny smer nášho života. "Cirkev vám ju ukladá ako pravidlo života"[7]. 
V anglickom jazyku slovo Regula, anglicky "rule" (pravidlo, predpis) má koreň v slove "ruler" (pravítko) - nástroj pre školákov, žiakov, učiteľov, inžinierov, architektov. Dovoľte mi, aby som vám predložil tento príklad: Regula je ako pravítko, rovnú čiaru (priamku) môžete narysovať len s pravítkom. Cieľom však nie je narysovať len peknú rovnú čiaru. Cieľom je narysovať plán domu, ktorý sa postaví a bude pre niekoho domovom.
Regula nie je cieľom sama o sebe, poznať ju nie je cieľom, aplikácia článkov Reguly tiež nie je sama o sebe cieľom. Cieľom je stať sa svätým, ukázať Božiu lásku svetu, zlepšiť život ostatným, priblížiť sa k Bohu. Regula je naša pomôcka, ktorá nám pomáha stať sa svätým. Je pravítkom, ktoré nám pomáha udržať rovnú čiaru aj vtedy, keď máme ťažkosti a strácame orientáciu v našom živote. V tomto zmysle je Regula nástrojom. Je to niečo, čo je vždy poruke, na čo sa vždy môžeme obrátiť. 
Slová Reguly musia byť uskutočňované v praxi a naše konanie by malo byť hodnotené vo svetle Reguly. Musíme ju často a starostlivo čítať, hovoriť o nej medzi sebou a inými, žijúc podľa jej hodnôt, "pretože hodnoty, ktoré sú v nej obsiahnuté, sú skutočne evanjeliové"[8].
Podobne musíme byť aj dobrými nástrojmi v Božích rukách. Musíme sa dať Bohu k dispozícii, aby nás mohol použiť ako nástroje mieru, radosti a Božej lásky.

Krása a radosť
Ako prameň v zelenom lese, tak je Regula vždy čerstvá a pripravená na to, aby dala nový život. Bolo to tak po stáročia. Napriek plynúcim rokom, františkánska charizma je stále rovnaká, je stále platná a musí byť žitá viac, ako kedykoľvek predtým. Ako blahoslavený Pavol VI. napísal:"Sme šťastní, že františkánska charizma je silou pre dobro Cirkvi a ľudskej spoločnosti i dnes, keď sa v nej šíria náuky, ktoré odcudzujú ľudí od Boha a od nadprirodzených vecí. Štyri vetvy františkánskej rodiny s chvályhodným úsilím a v spoločnom súlade pracovali na novej Regule pre Františkánsky svetský rád. Toto bolo nevyhnutné kvôli učeniu a povzbudeniu, ktoré nám dal Druhý vatikánsky koncil."[9].
Napriek tomu, že prešlo už viac ako 800 rokov, tak je krása a radosť z františkánskeho života stále rovnaká. Ani 40 rokov po slovách bl. Pavla VI. sa nič nezmenilo, krása a radosť z Reguly nezanikli. Môžeme hovoriť o kráse, pretože život, do ktorého sme povolaní a povzbudení Regulou, je krásny. Všetky aspekty - modlitba, kontemplácia, čítanie evanjelia, rodinný život, práca a mnoho ďalších - odrážajú krásu života inšpirovaného Bohom a žitú svätým Františkom, dávajúc nám svoj príklad. A môžeme hovoriť aj o radosti, pretože čnosti v Regule, ako je jednoduchosť, poslušnosť, spravodlivosť, bratský duch, nám dávajú radostný život. Ak uvedieme tieto čnosti do našej každodennej praxe, zažijeme radosť z evanjelia. Regula musí byť prameňom, ktorý osviežuje život v našich bratstvách, vďaka ktorým je "kresťanský život omnoho usilovnejšie vykonávaný"[10]. Tieto bratstvá sú domovom a prvoradým miestom, kde môžeme "študovať, milovať a žiť Regulu "[11].
Naše františkánske povolanie a misijné poslanie, ktoré odzrkadľuje Regula, môžeme prežívať ako krásu a radosť nášho povolania. Ale túto krásu a radosť musíme zdieľať. Pozývam a povzbudzujem vás všetkých: choďte von a zdieľajte túto krásu a radosť! Pravé kresťanské posolstvo nepochádza z kníh. Prechádza z človeka na človeka. Vaše svedectvo je nevyhnutné pre obnovenie nášho Rádu a celej Cirkvi. Zakaždým, keď čítate Regulu a rozhodujete sa žiť, alebo konať podľa nej, urobte ešte aj jeden krok dopredu, aby ste naplnili toto naše misijné poslanie. 

Uznanie
Musíme si spomenúť na tých, ktorí vytrvalo pracovali na obnovení Reguly, ktorá zároveň znamenala tiež aj obnovenie Rádu. 
Tieto sestry a bratia, ktorí iniciovali toto obnovenie, predovšetkým Manuela Mattioli, ktorá bola prvým Generálnym ministrom OFS, generálni ministri františkánskeho Prvého a Tretieho regulovaného rádu, ktorí túto prácu vždy podporovali modlitbou, odhodlaním, svojím časom a zdrojmi. Musíme poďakovať tým sestrám a bratom, ktorí pracovali na texte Reguly a tiež tým, ktorí pomáhali, aby sa dostala ku všetkým sestrám a bratom: prekladateľom, sekretárom a ministrom na rôznych úrovniach Rádu. Musíme si uvedomiť, ako veľmi sa snažili "pomocou dialógu hľadať cesty k jednote a bratskému súladu"[12].  Vďaka tomuto dialógu vznikol nádherný text plný Ducha Svätého. 

Záver
V Biblii je štyridsať rokov obrazom časového obdobia, ktoré oddelilo dve odlišné epochy. Modlím sa, aby týchto štyridsať rokov, ktoré sú za nami, slúžili ako čas obnovy, ako nový začiatok obdobia, kedy oboje - Rád ako aj jedinečné spoločenstvo a tiež aj jeho jednotliví členovia budú žiť svoju identitu úprimnejšie, aby nasledovali svoje poslanie odhodlanejšie a vykonávali svoje poslanie v Cirkvi a vo svete viditeľnejšie každý deň "radikálnou vnútornou zmenou, ktorú samo evanjelium nazýva obrátením"[13]. 
Nech je tento rok rokom obnovy a táto slávnosť nám všetkým pomôže lepšie porozumieť našej Regule,  aby sme mohli naše povolanie žiť oveľa autentickejšie a vernejšie. 

S mojou najhlbšou bratskou láskou vám všetkým. 

                                                                     Váš minister a brat Tibor Kauser, Generálny minister OFS
[1] Diskusia pápeža Jána Pavla II. s členmi Generálnej rady OFS, 27. septembra 1982
[2]Posolstvo Svätého Otca Františka na 55. Svetový deň modlitieb za duchovné povolania
[3] Supra Montem, pp Nicholas IV. , 18. august 1289 (voľný preklad)
[4] Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. Christifideles Laici 16-17
[5] Regula OFS, 4
[6] Evangelii Gaudium 127
[7] List štyrom Generálnym ministrom pri príležitosti schválenia reguly
[8] Diskusia pápeža Jána Pavla II. s členmi Generálnej rady OFS, 27. septembra 1982
[9] Seraphicus Patriarcha, bl. Pavol VI., 24. jún 1978
[10] Leo XIII, 30. máj 1888
[11] Diskusia pápeža Jána Pavla II. s členmi Generálnej rady OFS, 27. septembra 1982
[12] Regula OFS 19
[13] Regula OFS 7Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)