Študujte, milujte a žite svoju Regulu...

... lebo jej hodnoty sú skutočne evanjeliové.


V duchu tejto výzvy sa nieslo národné stretnutie formátorov miestnych bratstiev a ich pomocníkov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2.-4. marca 2018 v kláštore sestier františkánok Premenenia Pána v Melčiciach.

Tento rok si pripomíname 40. výročie schválenia Reguly Františkánskeho svetského rádu, ktorá bola potvrdená blahoslaveným (čoskoro už aj svätým) pápežom Pavlom VI. dňa 24. júna 1978 apoštolským listom Seraphicus Patriarcha. Je navrhnutá tak, aby upravila OFS potrebám a očakávaniam cirkvi v podmienkach meniacej sa doby.

Z nášho bratstva sa stretnutia zúčastnil formátor Michal Šerík. V piatok prebehlo zasadnutie národnej rady OFS, ktorá zhodnotila štruktúru formácie za uplynulý rok. V sobotu národný formátor Martin Dulaj predniesol historický pohľad na Regulu OFS. Prvou regulou bratov a sestier kajúcnikov bol Františkov List veriacim, ktorý dnes tvorí úvod k novej regule. V ňom sv. František vyzýva laikov k životu v pokání, t.j. aby sa odvrátili od hriechu. V roku 1221 tento spôsob života schválil pápež Honorius III. dekrétom Memoriale propositi. Neskôr v roku 1289 bola regula revidovaná františkánskym pápežom Mikulášom IV., ktorý ju opatril bulou Supra Montem a bola platná takmer 600 rokov.
Ďalšími zmenami prešla regula v roku 1883 za pontifikátu pápeža Leva XIII. (dekrét Misericors Dei Filius). Všetky však boli zamerané veľmi právnicky a zreteľne postrádali evanjeliový ráz spôsobu života daného sv. Františkom.
Až po II. vatikánskom koncile pápež Pavol VI. v roku 1978 schvaľuje novú regulu, ktorá sa opäť vracia k evanjeliu a vychádza z koncilových dokumentov.
Ďalej brat Martin rozobral jednotlivé články Reguly. Podal ich výklad aj s návodom ako ich zavádzať do praxe v živote každého svetského františkána.

Na záver vyzval všetky bratstvá k intenzívnejšiemu poznávaniu vlastnej Reguly ako spôsobu prehlbovania svojho povolania.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)