Volebné variácie na Prvý list Korinťanom...


Druhá novembrová sobota roku Pána 2017 sa niesla v znamení volieb. Na sviatok svätého Martina sa naše bratstvo zišlo, aby si po trojročnom funkčnom období zvolilo svoju radu, konkrétne službu ministra, viceministra, formátora, tajomníka a pokladníka.

O pol desiatej doobeda sme sa stretli v kláštore bratov kapucínov. Zhromaždenie prebiehalo v Sále brata slnka, ktorá je určená na stretávanie sa spoločenstiev pri Sirotári.
Po úvodnej prezentácii prítomných členov, privítaní nášho duchovného asistenta br. Jakubrafaela Pataya OFMCap a regionálnej ministerky Marcelky Prekopovej, sme sa postupne presunuli do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na slávenie svätej omše. V kázni brat Jakubrafael priblížil osobu svätého Martina z Tours, ktorého životopis od Sulpicia Severa sa stal podkladom pre napísanie Prvého životopisu sv. Františka od Tomáša z Celana. Vyzdvihol predovšetkým jeho lásku k bližnému a to, že pravá láska nikdy neostáva len sama pre seba, ale potrebuje sa dávať. Uviedol príklad Františkánskych piatkov, ktoré prebiehali v Sirotári počas takmer troch rokov, kedy bratia kapucíni dávali svoje dary a skúsenosti všetkým záujemcom o františkánsku spiritualitu, čo prinieslo ovocie v podobe nových povolaní aj do tretieho rádu. Preto ani my, profesanti, by sme nemali zaspať na vavrínoch a každý ako jednotlivec, ale aj ako spoločenstvo potrebujeme neustále vychádzať zo seba.
Posilnení Božím Slovom a nasýtení jeho Telom sme ďalej pokračovali zhodnotením činnosti v bratstve, ktoré predniesla naša ministerka sr. Maria Gašicová. Správu o formácii doplnil doterajší formátor br. Jozef Poláček, informácie o štatistike členov tajomníčka sr. Darinka Bobáňová, správu o hospodárení pokladníčka sr. Mirka Jurčová a na záver viceministerka sr. Viktória Gazdíková informovala o stave v staršej skupine bratstva a o písaní kroniky, ktorú mala na starosti. Po úprimnom a srdečnom poďakovaní za ich doterajšiu službu sme pristúpili k samotnej voľbe členov miestnej rady pre roky 2017-2020.
Prítomných bolo devätnásť z dvadsiatich ôsmich členov s trvalým sľubom, takže bratstvo bolo uznášaniaschopné. Za nového ministra bratstva sv. Margity z Cortony a sv. Kingy v Žiline bol zvolený br. Juraj Zonnenschein, za viceminitra br. Jozef Poláček, formátorom sa stal br. Michal Šerík, tajomníčkou sr. Martina Zonnenscheinová, ktorej bola zároveň zverená aj úloha kronikárky a pokladníčkou sr. Magdaléna Šeríková.
Modlime sa za tých, ktorí boli zvolení, aby sme pomocou ich služby a povzbudzovania mohli hlbšie prežívať svoju vieru, s väčšou odvahou vydávať svedectvo o Kristovi a pomáhať pri budovaní Božieho kráľovstva (Rituál OFS).
Stretnutie ďalej pokračovalo vzájomným bratským zdieľaním a malým agapé, ku ktorému každý prispel nejakou dobrotou... V popoludňajších hodinách sme sa rozlúčili plní nových očakávaní, ale aj mnohých otáznikov. V mysli mi zneli slová svätého Pavla:

Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených; ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet,  aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. (1 Kor 1,26-29).Bývalá miestna rada OFS v Žiline
Novozvolená rada OFS v Žiline


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)