Príspevky

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023)

Obraz
  Drahí bratia a sestry, s radosťou v srdci chcem pri takej významnej príležitosti zablahoželať celej františkánskej rodine, ktorej synovskú blízkosť cítim od počiatku mojej služby na Petrovom stolci. Osemsté výročie potvrdenia Reguly menších bratov zo strany pápeža Honória III. v Lateráne, ktoré sa udialo 29. novembra 1223, je vhodnou príležitosťou nie len na pripomenutie si tohto historického okamihu, ale je predovšetkým príležitosťou pre oživenie toho, čo inšpirovalo Františka z Assisi, aby sa vyzliekol zo všetkého a položil základ novému spôsobu života: jedinečnému a príťažlivému, zakotvenému v radikálnom spôsobe žitia Evanjelia „sine glosa“ – bez komentára. Nech je toto jubileum pre všetkých časom vnútorného znovuzrodenia, obnovenia misijného poslania Cirkvi, ktoré nás vyzýva vyjsť zo seba a ísť v ústrety svetu, kde mnohí bratia a sestry čakajú na útechu, lásku a starostlivosť. Pohnutý týmito myšlienkami vám prinášam niekoľko povzbudení, ktoré vychádzajú práve zo slo

Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”

Obraz
        Konferencia Františkánskej rodiny 4. októbra 2023 Na sviatok serafínskeho otca sv. Františka K pozornosti všetkým bratom a sestrám františkánskej rodiny Plnomocné odpustky pri príležitosti osemstého výročia “Vianoc v Greccio”, tak ako ich zažil sv. František z Assisi. Drahí bratia a sestry, nech vám Boh udelí svoj pokoj! Píšeme vám z Assisi, kde sme sa zišli pri príležitosti sviatku nášho serafínskeho otca. Chceme sa s vami podeliť o veľký dar, ktorý nám Svätý Otec chce udeliť pri príležitosti 800. výročia Vianoc v Greccio. Svätý František si práve tu chcel pripomenúť narodenie Pána jasličkami, ktoré vedú k eucharistickej slávnosti, kde sa Ježiš Kristus sprítomňuje v chlebe a víne. Počas tohto výročia sme 17. apríla 2023 adresovali Svätému Otcovi nasledovnú žiadosť: “S cieľom podporiť duchovnú obnovu veriacich a život milosti, žiadame, aby veriaci za obvyklých podmienok mohli získať plnomocné odpustky od 8. decembra 2023, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, do 2. fe

Voňať človečinou…

Obraz
 V sobotu 7. októbra 2023, na sviatok Ružencovej Panny Márie, sa stretli miestne bratstvá OFS severnej časti Stredoslovenského regiónu s bratmi kapucínmi v Žiline na spoločnej duchovnej obnove, ktorá bola zameraná na oslavu 800. výročia prvých jasličiek v Greccio. Duchovné obnovy, ktoré prebiehajú približne v mesačných intervaloch, majú svoju pevnú štruktúru. Je v nich kladený dôraz predovšetkým na čas strávený v tichu s Pánom, kedy sa bratia a sestry zamýšľajú nad danou témou. Počas predchádzajúcich stretnutí to bolo 800. výročie Potvrdenej reguly svätého Františka a v túto sobotu sme prešli k výročiu prvých jasličiek.  Pripomínajúc si udalosti, ktoré sa pred 800 rokmi udiali v malom talianskom mestečku Greccio, sme rozjímali nad otázkami aký významom má vtelenie pre môj osobný život, čo mi pomáha uvedomiť si, že môj každodenný život je privilegovaným miestom stretnutia s Pánom, či to, ako prežívam svoj liturgický a sviatostný život. Miestne bratstvá sa potom jednotlivo zdieľali vo sv

List k sviatku sv. Františka z Assisi od br. Norberta Pšenčíka OFMCap

Obraz
 

Púť do “Greccia” - Hriňová, Raticov vrch

Obraz
 

Turíce 2023

Obraz
 V Ríme 22. mája 2023     Drahí bratia a sestry, nech vám Pán udelí svoj pokoj. Tento rok sme začali sláviť františkánske výročia (2023 - 2023), ktoré nás inšpirujú vrátiť sa ku koreňom nášho povolania a ďakovať Bohu za dary, ktoré sme dostali skrze sv. Františka. Cesta života, na ktorú pozýva Boh, nás obohacuje a zároveň robí súčasťou veľkej rodiny, ktorá sa stáva naším duchovným domovom. Oslava je pripomenutie si a vďakyvzdanie za všetko, čo sme dostali počas nášho života. Tieto roky slávení nech sú pre nás rokmi vďaky Bohu za všetky tieto dary. Prehlbujme svoje poznanie nášho serafínskeho otca sv. Františka, aby sme rástli ako individuality a rovnako tak aj v našich bratstvách spolu s našimi sestrami a bratmi. Pri slávení sviatku Turíc by sme sa mali zamerať na pôsobenie Ducha Svätého vo sv. Františkovi a ako nás Svätý Duch chce viesť skrze príklad nášho svätca, ktorý žil a konal všetko v inšpirácii Duchom Svätým. Špeciálne v tieto dni vás pozývam ku kontemplácii o pôsobení Ducha Sv

Predstavenie sekretariátov CIOFS

  V Ríme  2. mája 2023 č. protokolu 3569 Predstavenie sekretariátov a právneho oddelenia Pokoj a dobro, drahí bratia a sestry. V roku 2021 si Generálna kapitula stanovila ako jednu z priorít sprevádzkovať sekretariáty pre  Formáciu Spravodlivosť, mier a integritu stvorenstva (JPIC) Komunikáciu v súlade s rozhodnutiami Generálnej kapituly v roku 2017. (XVI. Generálna kapitula Záverečný dokument čl. 13.1) Okrem toho sa v Medzinárodnom štatúte (Ad experimentum) uvádza, že Medzinárodná rada má sekretariát pre Formáciu … (čl. 39 ods. 1), sekretariát pre Spravodlivosť , mier a integritu stvorenstva (čl. 40.1) a sekretariát pre Komunikáciu (čl. 41.1). Predsedníctvo CIOFS vymenúva členov jednotlivých sekretariátov. Okrem úloh uvedených v čl. 73 Generálnych konštitúcii je predsedníctvo CIOFS zodpovedné za zriaďovanie právnej kancelárie na podporu práce predsedníctva CIOFS pri riešení právnych aspektov a otázok. (čl. 30.1F) Preto predsedníctvo CIOFS v súlade s rozhodnutiami G